RAMMEAFTALE

FOR LØN- & ARBEJDSVILKÅR FOR ALLE ANSATTE PÅ FARMEN

 

§ 1

RAMMEAFTALENS OMRÅDE

Stk. 1.

Denne rammeaftale omfatter både det pædagogiske personale (der er ansat til varetagelse af undervisningsmæssige og behandlingsmæssige opgaver) og det personale, som varetager diverse praktisk funktioner, såsom rengøring, ejendomsvedligeholdelse, have/skov/landbrug og administrativt arbejde (kaldet TAP).

Stk. 2.

Rammeaftalen omfatter alt personale, der er ansat i mere end halvdelen af deres arbejdstid på Farmen.

Stk. 3.

Aftalen omfatter medarbejdere, som er ansat til beskæftigelse mere end 1 måneds (30 dage) varighed.

§ 2

ANSÆTTELSESBREV

Stk. 1.

Ansatte modtager inden tiltrædelsen et ansættelsesbrev, der opfylder lov om ansættelsesbeviser.

Stk. 2.

Tidsbegrænset ansættelse kan finde sted, hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres før ansættelsen.

Stk. 3.

For personer, der omfattes af nærværende rammeaftale gælder lov om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 4.

Da ansættelsen de 3 første måneder er at betragte som en gensidig aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side 14 dage. For medarbejderen er der intet opsigelsesvarsel.

Stk. 5.

Det er en betingelse for ansættelsen, at medarbejderen kan dokumentere en ren børne- og straffeattest.

§ 3

LØN

Stk. 1

Lønnen for undervisere fastsættes i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale for undervisere mv. i Folkeskolen.

Lønnen for TAP fastsættes efter anciennitet og individuel forhandling.

Stk. 2

For undervisere ydes der et tillæg, svarende til tillæg for undervisere ansat ved kommunale observations- og heldagsskoler på et grundbeløb*) på 3.000 kr (2000-niveau).Tillægget ydes i stedet for diverse arbejdstidsbestemte tillæg og dækker endvidere tilfældigt forekommende overarbejde indtil 15 minutter pr. dag. Tillægget er ikke pensionsgivende.

Ved deltidsansættelse nedsættes tillægget forholdsvis.

*) Grundbeløbet stiger, når lønsatserne stiger. Pr. 1. oktober 2016 er grundbeløbet steget til 3.987,39.

 Stk. 3

Der kan mellem den ansatte og Farmen aftales personlige tillæg.

Stk. 4

Lønnen udbetales ultimo måneden bagud.

Stk. 5.

Da det er pædagogisk og miljømæssigt nødvendigt, at personalet deltager i min. 1 måltid pr. dag opkræves et fast beløb pr. måned pt. (2010-niveau) svarende til kr. 15 pr. skoledag, uanset fremmøde eller ej.

Stk. 6.

Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede.

Stk. 7.

Vedrørende godtgørelse for merarbejde og overarbejde henvises til § 11.

Stk. 8.

Undervisere er omfattet af lønanciennitetsbestemmelserne i rammeaftale (§ 7) for undervisere i folkeskolen.

Den øvrige personalegruppe forhandler individuelt med ledelsen omkring lønstigning.

§ 4

PENSION

Stk. 1

For underviserne ydes en pensionsordning efter prøvetidensophør. Pensionsordningen er oprettet i Danica Pension. Det samlede arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag udgør 17,3 %.

Der ydes ikke pension i tidsbegrænsede ansættelser.

For alt andet personale aftales om en pensionsordning skal indgå i ansættelsesforholdet. I fald at der aftales en pensionsordning vil det samlede arbejdsgiverbetalte pensionsbidrags beløb aftales individuelt.

§ 5

ARBEJDSTID FOR UNDERVISERNE

Stk. 1

Den årlige arbejdstid udgør for en ansat på fuld tid 1924 timer inkl. ferie, feriefridage og søgnehelligdage.

Stk. 2

Skoleåret beregnes som én normperiode.

Stk. 3

Den årlige arbejdstid afvikles i henhold til lokal "tidsberegning".

Stk. 4

Årlig opgørelse af arbejdstiden

For undervisere, der er fuldtidsbeskæftigede i hele normperioden foretages optælling af den årlige arbejdstid efter stk. 2 og som følger:

1)   Den årlige opgørelse af arbejdstiden indeholder en optælling af de præsterede timer.

2)   Feriedage, feriefridage og søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag.

3)   Arbejdsdage, på hvilke underviseren er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, medregnes med den planlagte arbejdstid for de pågældende dage. Er der ikke fastsat en arbejdstid for en dag medregnes 7,4 timer pr. dag.

Stk. 5

Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden i løbet af perioden

Arbejdstidsnormen (den højeste arbejdstid) for fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af skoleåret, beregnes som 7,4 timer pr. kalenderdag i normperioden ekskl. lørdage, søndage og søgne/helligdage.

Stk. 6

Deltidsansattes opgørelse af arbejdstiden

For deltidsbeskæftigede foretages opgørelsen af arbejdstiden som under § 5, dog reduceres de i § 5 stk. 1 og 4 timer i forhold til beskæftigelsesgraden.

Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn.

For hver mertime tillægges 1/3 time individuel tid.

Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af underviserens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset).

Såfremt arbejdets samlede omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, ydes overtidsbetaling for de timer, der overstiger 1924, jf. § 11.

Stk. 7

Afregning af overskydende timer i forhold til den aftalte arbejdstid.

Såfremt den i § 5 stk. 1 og 3 opgjorte arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede overstiger den for rammeperioden gældende højeste arbejdstid, godtgøres det overskydende antal timer efter § 10.

1)   Såfremt den for deltidsbeskæftigede opgjorte arbejdstid, jf. § 5 stk. 6, overstiger den aftalte arbejdstid (den for normperioden gældende højeste arbejdstid), godtgøres de overskydende timer efter § 10.

Stk. 8

Arbejdstidens placering.

Ved tilrettelæggelse af arbejdet skal der tages størst muligt hensyn til medarbejdernes ønsker.

1)   Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00-18.00.

2)   Ved arbejde på lørdage, søndage eller søgnehelligdage gives et tilsvarende antal erstatningstimer i samme normperiode.

3)   Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet og kan ikke deles i mere end 2 dele.

4)   Ved mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende, hvor det af hensyn til deltagerne er hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne, kan tjenesten indtil 20 gange årligt deles i 3 dele.

5)   Ved delt tjeneste medregnes planlagte opgaver, der påbegyndes kl. 18 eller senere med mindst 1 time.

6)   3-delt tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen med den faktisk udførte tjeneste, dog mindst 7,4 timer.

7)  Hvis underviseren tilkaldes til ekstratjeneste med varsel på mindre end 24 timer indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer.

8)  Under deltagelse i lejrskoleophold, ekskursioner, hytteture o. lign. ses bort fra kravet om daglig hviletid i § 50 og § 53 i Lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø    og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

9)   Såfremt lejrskoleopholdet mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, således at der kan være indtil 12 døgn mellem 2 fridøgn.

10)   Ved aftenaktiviteter kan den daglige hviletid nedsættes 12 gange pr. skoleår for den enkelte lærer. 6 af de 12 gange kan hviletiden nedsættes, så aftenaktiviteten kan vare til kl. 22.00.

11)        De øvrige 6 gange kan hviletiden nedsættes uden begrænsning.

12)        Pauser af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder underviseren står til rådighed og ikke kan forlade arbejdspladsen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.

§ 6

ARBEJDSTID FOR ØVRIGT PERSONALE

Stk. 1

Den årlige arbejdstid udgør for en ansat på fuld tid 1924 timer inkl. ferie, feriefridage og søgnehelligdage.

Stk. 2

Kalenderåret beregnes som én normperiode.

Stk. 3

Årlig opgørelse af arbejdstiden

For personale, der er fuldtidsbeskæftigede i hele normperioden, foretages optælling af den årlige arbejdstid.

1)   Den årlige opgørelse af arbejdstiden indeholder en optælling af de præsterede timer.

2)   Feriedage, feriefridage og søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag.

3)   Arbejdsdage, på hvilke medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, medregnes med den planlagte arbejdstid for de pågældende dage. Er der ikke fastsat en arbejdstid for en dag medregnes 7,4 timer pr. dag

Stk. 4

Deltidsansattes opgørelse af arbejdstiden

For deltidsbeskæftigede foretages opgørelsen af arbejdstiden som under § 5, dog reduceres de i § 6 stk. 1 og 3 timer i forhold til beskæftigelsesgraden.

Stk. 5

Afregning af overskydende timer i forhold til den aftalte arbejdstid.

Det tilstræbes ikke at have mertimer, men såfremt det forekommer, afvikles disse med frihed af samme varighed.

Det er medarbejderens eget ansvar at tilsikre at arbejdstiden ikke overstiger normen, såfremt medarbejderen ikke anser det for muligt at udføre arbejdsfunktionen indenfor normen, skal medarbejderen give ledelsen besked, som dernæst skal finde en brugbar løsning.

Stk. 6

Arbejdstidens placering.

Ved tilrettelæggelse af arbejdet skal der tages størst muligt hensyn til medarbejdernes ønsker.

1)    Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.30-18.00.

2)    Ved mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende, hvor det af hensyn til deltagerne er hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne, kan tjenesten indtil 20 gange årligt deles i 3 dele.

3)   Pauser af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder medarbejderen står til rådighed og ikke kan forlade arbejdspaldsen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.

§ 7

REJSETID FOR UNDERVISERE

Stk. 1

Ved tjeneste udenfor skolen medregnes transporttiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid.

Stk. 2

Arbejdsfri perioder (ventetid) udenfor det faste arbejdssted på indtil 2 timer medregnes fuldt ud.

Stk. 3

Såfremt en arbejdsfri periode (ventetid) uden for det faste arbejdssted er af længere varighed end anført i stk. 2, men ikke overstiger 6 timer, medregnes hele perioden med 1/3 af tiden.

Stk. 4

Denne aftale om rejsetid gælder ikke i forbindelse med aftalt kursustid.

§ 8

KURSUSDELTAGELSE

Stk. 1

Når en medarbejder efter påkrav fra ledelsen deltager i kursus, beregnes arbejdstiden for den enkelte dag som summen af evt. transport, evt. arbejdsfri perioder og planlagt kursustid samt den anden tjeneste, der evt. udføres på kursusdagen. Det forudsættes hermed at den planlagte arbejdstid aflyses på kursusdage.

Stk. 2

Det forudsættes at alle udgifter i forbindelse med kursusdeltagelsen betales af Farmen.

Stk. 3

Når en medarbejder efter aftale med ledelsen deltager i kursus, beregnes arbejdstiden for den enkelte dag som den oprindeligt planlagte arbejdstid. Det forudsættes hermed at den planlagte arbejdstid aflyses på kursusdage.

Stk. 4

Ved internatkurser beregnes arbejdstiden på ud- og hjemrejsedagen som anført i stk. 1.

Stk. 5

På øvrige dage i internatopholdet beregnes arbejdstiden som 7,4 timer pr. dag.

§ 9

EKSKURSIONER

Ekskursioner og lignende (arrangementer uden overnatning) indgår i arbejdstidsopgørelsen med det antal timer ekskursionen strækker sig over.

§ 10

LEJRSKOLER mv.

Ved lejrskoler, hytteture og lignende (arrangementer med overnatning) afregnes 1 times deltagelse med 0,6 time. Udrejse-/hjemrejsedage indrapporteres dog det faktuelle timetal.

§ 11

AFREGNING OG OVERARBEJDE

Stk. 1

Ved overarbejde forstås kun arbejde udenfor normtid, der er pålagt af ledelsen.

Stk. 2

Overarbejde opgøres ved normperiodens udløb pr. 31/07 (for undervisere) og pr. 31/12 (for øvrigt personale).

Stk. 3

Overarbejde godtgøres med frihed eller udbetaling med tillæg af 50 %, som afrundes opad til hele timer.

Stk. 4

For undervisere indregnes overarbejde i efterfølgende års tidsskema, såfremt dette ikke er muligt kan det udbetales ved særlig aftale imellem medarbejder og ledelse.

Stk. 5

Erstatningsfrihed skal fortrinsvis gives som hele dage. Satsen for overarbejdsbetaling er 1/1924 af årslønnen med tillæg på 50 %.

Stk. 6

Erstatningsfrihedens placering aftales mellem den ansatte og ledelsen.

Stk. 7

Alt overarbejde forventes afspadseret indenfor opsigelsesperioden.

§ 12

FERIE OG FERIEFRIDAGE

Stk. 1

Der optjenes jf. Ferieloven 2,08 feriedag pr. ansat måned, således at ved et års ansættelse er optjent ret til afholdelse af 5 ugers betalt ferie. Optjeningen følger kalenderåret, og afholdelse af ferie følger ferieåret 2. maj til 1. maj.

De 5 ugers ferie skal fortrinsvis placeres i Farmens "lukke-perioder", dvs. hovedferien på 3 uger placeres i juli måned. En uges ferie placeres i skolernes efterårsferie (uge 42) og en uge placeres i skolernes vinterferie (uge7).

Der udbetales 1 % i feriegodtgørelse jf. Ferieloven.

Stk. 2

5 feriefridage.

Der optjenes ret til 0,42 feriefridag pr. ansat måned, således at ved et års ansættelse er optjent ret til afholdelse af 5 betalte feriefridage. Optjeningen følger kalenderåret, og afholdelse af feriefridage følger ferieåret 2. maj til 1. maj.

Disse placeres så vidt muligt enkeltvis og efter aftale imellem den ansatte og ledelsen.

§ 13

SYGDOM

Stk. 1

I prøveperioden (de første 3 måneder) er der fuld løn under sygdom i indtil 14 dage. Efter prøveperioden er der fuld løn under sygdom i indtil 30 dage, derefter overgår man til sygedagpenge jf. den offentlige sygesikring.

 

§ 13

BARSELSORLOV

Stk. 1

Der afvikles barselsorlov efter funktionærlovens bestemmelser. Forældre kan tilsammen holde orlov i 52 uger.

Stk. 2

En kvindelig medarbejder skal senest 3 måneder inden termin orientere Farmen om hvornår orlovens forventes afholdt.

En mandlig medarbejder skal senest 4 uger før orlovens start orientere Farmenom hvornår, han vil afholde sine 2 ugers barselsorlov. De skal dog holdes indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Senest 8 uger efter fødslen skal en medarbejder orientere Farmen om, hvornår hun eller han kommer tilbage på arbejdet og om, hvor stor en del af de 32 ugers orlov medarbejderen vælger at holde. En medarbejder skal også indenfor 8 uger efter fødslen give besked, hvis hun eller han ønsker at forlænge eller udskyde sin orlov. Farmen skal have besked mindst 16 uger før en medarbejder vil afholde den udskudte orlov.

Stk. 3

Der udbetales løn svarende til halv løn i 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen.

§ 14

BARNS 1. SYGEDAG

Stk. 1.

Den ansatte har adgang til hel- eller delvis tjenestefrihed med løn på barns 1. sygedag, når flg. betingelser er opfyldt:

1.   Barnet er under 18 år.

2.   Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet

3.   At det er foreneligt med forholdene på skolen, at den ansatte får fri.

4.   At tjenestefriheden sker i forbindelse med at denne byrde fordeles ligeligt mellem forældrene.

§ 15

TJENESTEFRIHED

Stk. 1

Ansatte kan bevilliges tjenestefrihed jf. lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsag, lov nr. 223 af 22. marts 2006.

Stk. 2

Der kan være rimelige grunde til at bevilge helt eller delvis tjenestefrihed med løn, hvis forholdene taler herfor. Eksempelvis ved begravelse, eget bryllup, speciallægeundersøgelser og runde fødselsdage ved 50 år, 60 år og 70 år.

§ 16

TALSMAND

Stk. 1

Der vælges en talsmand for det samlede personale på Farmen, når personalet overstiger 10 fuldtidsansatte..

Stk. 2

Talsmandens opgave er bl.a.

1.   At medvirke til at sikre de ansatte korrekt løn og til information om diverse aftaler,

2.   At fremme og vedligeholde et roligt og godt samarbejde på arbejdspladsen,

3.   At give råd og vejledning til de ansatte og hjælpe med at løse problemer i forhold til ledelsen.

Stk. 3

Man kan kun vælges til talsmand, hvis man har været ansat i mindst 6 måneder på Farmen.

Stk. 4

Alle ansatte på virksomheden kan stemme til et talsmandsvalg, uanset hvilken faggruppe, man er medlem af.

Stk. 5

Talsmanden kan ikke afskediges uden tvingende årsag. (Tvingende årsag betyder, at han/hun f.eks. kan fyres i lighed med og efter samme kriterier som andre medarbejdere i forbindelse med indskrænkninger i antallet af medarbejdere. Talsmanden kan ligeledes afskediges i lighed med andre medarbejdere i forbindelse med f.eks.  længere tids sygdom.)

Stk. 6

Opgaven som talsmand aflønnes i henhold til udarbejdet arbejdstidsskema og fordeling af timer eller med et udbetalt tillæg pr. måned.

Aflønningen aftales direkte med talsmanden.

§ 17

OPSIGELSE

Stk. 1

Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes for alle ansatte til løbende måned + 30 dage.

§ 19

RAMMEAFTALENS IKRAFTRÆDEN OG OPSIGELSE

Stk. 1

Ingen hidtidige vilkår, opnåede goder eller kutymer kan forringes som følge af indgåelse af nærværende rammeaftale.

Stk. 2

Denne aftale er gældende fra 01. august 2016- og erstatter alle tidligere aftaler.

 

Lagt på 31/01/2017 PS/vers.1